0905 417 197  obchod@rajpancuch.sk

0

POUČENIA O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Peter Filo S.O. 
Palárikova 171/4,  
018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO: 32298412  


1. Právo na odstúpenie od zmluvy 

a) Máte právo odstúpiť od zmluvy v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.  


b) Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Ak sa tovary dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. 


c) Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte vopred o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným e-mailovou správou do e-mailovej schránky: obchod@rajpancuch.sk alebo listom na našu adresu: Peter Filo S.O., Palárikova 171/4, 018 41 Dubnica nad Váhom. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť na našej stránke TU. Zásielku s vráteným tovarom ako aj s Vašim písomným stanoviskom (vyjadrením) zašlite na adresu firmy: Peter Filo S.O., Palárikova 171/4, 018 41 Dubnica nad Váhom.  


Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 


V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na e-mail: obchod@rajpancuch.sk alebo na telefónne číslo: +421 905 417 917. 


2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy  


a) Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby budú Predávajúcim vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude doručené oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, avšak nemusia byť vrátené skôr, ako je Predávajúcemu doručený vrátený tovar. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu: Peter Filo S.O., Palárikova 171/4, 018 41 Dubnica nad Váhom.  


b) Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 


Peter Filo S.O.
Dubnica nad Váhom

Aktualizácia: 22.5.2022