Obchodné podmienky

Obchodné podmienky.
 
I. Úvod
 
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti
 
Peter Filo S.O.
 
Palárikova 171/4
 
018 41 Dubnica nad Váhom
 
IČO :32298412, DIČ: 1020071349, IČ DPH: SK 1020071349
 
zapísaná v Spis.č.:Žo - 98/01099/002 Šc, reg.č.   578/98
 
 
(v ďalšom texte len ,,predávajúci,,) pri kúpe tovaru ponúkaného prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke spoločnosti www.rajpancuch.sk.
 
Obchodné podmienky a ponuka platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke spoločnosti 
 
www.rajpancuch.sk.
 
Orgán dozoru a dohľadu :
 
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
 
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1   
 
tel. č.: 046/5422 771, fax č.: 046/5420 685 
 
 
 
II. Objednávka
 
Tovar na stránke internetového obchodu www.rajpancuch.sk je možné si objednať z ponuky internetového obchodu.
 
Objednávka je pre kupujúceho záväzná, hneď ako ju elektronicky potvrdí na stránke!
 
Minimálny veľkoobchodný nákup u nás je v hodnote 100 Eur bez DPH.
 
V prípade osobitnej požiadavky kupujúceho je možné ju napísať v objednávke v časti : Vaše prípadné poznámky resp. zaslaním e-mailovej správy do e-mailovej schránky 
obchod@rajpancuch.sk. Predávajúci ju bude akceptovať a ak je to v jeho možnostiach ju vybaví.
 
Ponúkaný tovar sa nachádza na sklade. V prípade, že niektorý druh tovaru v čase zadania objednávky kupujúcim, je pre záujem vypredaný, predávajúci kupujúceho o tejto 
skutočnosti informuje mailom a dohodne riešenie objednávky.
 
V prípade, že kupujúci nereaguje v akejkoľvek forme na komunikáciu s predávajúcim v lehote do troch pracovných dní odo dňa odoslania údajov k zálohovej platbe, 
predávajúci jeho prístup považuje ako nezáujem o vybavenie objednávky (objednaný tovar) a automaticky objednávku po uvedenej lehote zruší. Predávajúci o uvedenej 
skutočnosti informuje kupujúceho formou e-mailovej správy.
 
V objednávke je potrebné uviesť spôsob platby :
 
a) na základe vystavenej zálohovej faktúry prevodom na účet
b) na základe vystavenej zálohovej faktúry vkladom na účet
c) dobierkou.
 
Po odoslaní objednávky, je kupujúcemu, automaticky do e-mailovej schránky, ktorú uviedol v objednávkovom formulári, odoslaný potvrdzujúci e-mail k objednávke 
kupujúceho.
 
V prípade akejkoľvek prebiehajúcej akcie, potvrdzujúci e-mail neobsahuje zohľadnenie výhod prebiehajúcej akcie (zľavy).
Informácia o uplatnení výhod akcie (zľavy) je kupujúcemu zaslaná osobitnou e-mailovou správou.
 
 
2.1. Zrušenie objednávky
 
Objednávku je možné zrušiť do 7 (slovom sedem) hodín po jej odoslaní predávajúcemu, a to len písomnou formou – mailom odoslaným na e-mailovú adresu predávajúceho : obchod@rajpancuch.sk
 
V prípade, že kupujúci objednávku nezruší a neuhradí finančnú čiastku v zmysle zaslaných platobných (fakturačných) údajov do 3 (slovom troch) kalendárnych dní odo dňa 
doručenia zálohovej faktúry na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke a žiadnym spôsobom neoznámi zmenu skutočností, predávajúci ho opakovane vyzve k úhrade. Ak kupujúci v akejkoľvek forme na výzvu nebude reagovať do 24 hodín od doručenia výzvy, predávajúci je oprávnený objednávku zrušiť a podklady k zálohovej platbe stornovať.
 
2.2. Nevyzdvihnutie tovaru a jeho následky
 
Pri nevyzdvihnutí Vami objednaného tovaru nie je zákazník nijako pokutovaný, ale nasledujúca objednávka bude akceptovaná len formou platby "Platba prevodom na účet" a bude Vám naúčtované dĺžne poštovné za nevyzdvihnutú zásielku. Po uhradení dlžného poštovného čiže po úspešnom objednaní a zaplatení nasledujúce zásielky už nebude vyžadovaná "Platba prevodom na účet" pri ďalšej objednávke.
 
 
 
III. Dodacie podmienky
 
Objednávky sú spracúvané priebežne, podľa doručenia do e-mailovej schránky predávajúceho obchod@rajpancuch.sk.
 
Objednaný tovar bude zaslaný kupujúcemu v rámci Slovenskej republiky v závislosti od spôsobu platby :
 
3.1. Pri zaslaní tovaru na dobierku, objednaný tovar v zmysle objednávky, bude odoslaný kupujúcemu najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia objednávky 
predávajúcemu.
 
3.2. Pri platbe prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry, budú odoslané kupujúcemu platobné údaje do e-mailovej schránky uvedenej kupujúcim v objednávke.
 
Objednávka bude spracovaná a údaje odoslané do troch pracovných dni odo dňa doručenia objednávky a objednaný a uhradený tovar v zmysle objednávky odoslaný kupujúcemu,najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa pripísania finančnej čiastky v prospech účtu predávajúceho.
 
Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a účtovný doklad (faktúru).
 
 
 
IV. Platobné podmienky
 
4.1. Platba na základe vystavenej zálohovej faktúry, prevodom na účet predávajúceho. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý Vám je odoslaný vo 
platobných (fakturačných) údajoch a je dôležitý pre identifikáciu platby.
 
4.2. Platba na základe vystavenej zálohovej faktúry, vkladom na účet predávajúceho. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý je uvedený v platobných 
(fakturačných) údajoch a je dôležitý pre identifikáciu platby.
 
Rezervácia tovaru je možná maximálne tri pracovné dni. Predĺženie rezervácie je možné len na základe písomnej dohody (e-mailovej správy) medzi kupujúcim a 
predávajúcim.
 
4.3. Platba dobierkou.
 
 
 
V. Náklady na dodanie (doručenie) tovaru
 
Cena nákladov na dodanie (doručenie) tovaru je pre kupujúcich na území Slovenskej republiky :
 
1.  Dobierka, doručenie - Slovenská pošta poštovné a balné spolu 3,50 €
 
2.  Dobierka, doručenie - Kuriérska služba UPS poštovné a balné spolu 5.50 €
 
3.  Dobierka, doručenie - Slovenská pošta pri nákupe 50 € a viac poštovné ZDARMA
 
 
4.  Prevodom na účet, alebo vkladom na účet doručenie - Slovenská pošta poštovné spolu 2,50 €
 
5. Prevodom na účet, alebo vkladom na účet doručenie - kuriérska služba UPS poštovné a balné spolu 4,50 €
 
6. Prevodom na účet, alebo vkladom na účet doručenie - Slovenská pošta pri nákupe 50 € a viac poštovné ZDARMA
 
7. Prevodom na účet, alebo vkladom na účet doručenie - Osobný odber ZDARMA
 
       
8. Veľkoobchod, doručenie - Kuriérska služba UPS poštovné a balné spolu 5,50 €  
 
9. Veľkoobchod, doručenie - Kuriérska služba UPS pri nákupe za 200 € a viac poštovné ZDARMA
 
Zľavy na nákladoch na dodanie (doručenie) tovaru neposkytujeme!
 
 
 
VI. Odstúpenie od zmluvy
 
Odstúpenie od zmluvy sa riadi ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Odstúpenie od zmluvy uskutočnite na základe POUČENIA O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - STIAHNETE TU!
 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku uskutočníte vyplnením FORMULÁRA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - STIAHNETE TU!
 
 
 
VII. Reklamácie
 
Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a poškodenia.
 
Kupujúci si uplatní reklamáciu u predávajúceho.
 
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobene opotrebením a nesprávnym používaním.
 
Reklamácia je riešená výlučne písomnou formou. Kupujúci realizuje reklamáciu na základe vyplneného REKLAMAČNÉHO LÍSTKU - VYPLNÍTE TU!
 
Kupujúci zasiela reklamovaný tovar na vlastné náklady, spolu s vyplneným reklamačným lístkom a dokladom o zakúpení predávajúcemu na adresu predávajúceho :
 
Peter Filo S.O.
 
Palárikova 171/4
 
018 41 Dubnica nad Váhom
 
Predávajúci v zákonom stanovenej lehote, v súlade so zákonom, reklamáciu vybaví.
 
Kupujúci dbá o to, aby výrobok používal len na účel, na ktorý je výrobok určený, aby dodržiaval pravidlá používania, údržby a starostlivosti o výrobok.
 
Akékoľvek poškodenie tovaru z dôvodu nedodržania týchto pravidiel a vád vzniknutých opotrebovaním nemôže byť uznané v rámci reklamačného konania ako oprávnené pre uznanie reklamácie.
 
IX. Kupujúcim podnikateľom
Je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“): 
osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.
Minimálny veľkoobchodný nákup u nás je v hodnote 100 Eur bez DPH.
 
IX. Ochrana osobných údajov
 
Pre poskytnutie služieb predávajúceho a zabezpečenie vybavenia objednávky potrebuje predávajúci niektoré osobné údaje kupujúceho. Kupujúci súčasne so súhlasom s obchodnými podmienkami firmy Peter Filo S.O. pre internetový obchod www.rajpancuch.sk dáva aj súhlas na spracovanie osobných údajov kupujúceho v súlade s Podmienkami spracovania osobných údajov firmy Peter Filo S.O.
 
Práva a povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov určuje Smernica GDPR.
 
Podmienky spracovania osobných údajov kupujúceho predávajúcim nájdete - KLIKNITE SEM!
 
Kupujúci má právo tento súhlas na spacovanie svojich osobných údajov kedykoľvek písomnou formou odvolať ako aj požiadať o odstránenie svojich osobných údajov z 
databázy predávajúceho.
 
Tieto poskytnuté osobné údaje kupujúceho sa predávajúci zaručuje, že chráni pred zneužitím a nikdy ich neposkytne tretiemu subjektu, s výnimkou ak predávajúceho o to 
kupujúci písomnou formou nepožiada, alebo predávajúcemu bude takáto povinnosť určená zo zákona.
 
Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytuje kontaktné údaje kupujúceho ani údaje o objednávkach kupujúceho, tretej osobe.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom), v takomto prípade neplatia vyššie citované pravidlá ochrany údajov kupujúceho.
 
 
X. Záverečné ustanovenia
 
Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.rajpancuch.sk, za ochranu počítača kupujúceho, prípadne za údaje nachádzajúce sa v počítači kupujúceho, ktoré zaťažujú počítač kupujúceho.
 
Predávajúci upozorňuje, že všetky informácie, údaje a ponúkaný tovar na www.rajpancuch.sk môžu byť predávajúcim aktualizované a menené bez predchádzajúceho 
upozornenia.
 
Kupujúci výslovne na objednávke potvrdzuje, že si je vedomý a oboznámený s tým (skutočnosťou), že súčasťou objednávky, je povinnosť zaplatiť cenu.
 
Predávajúci ani kupujúci nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia záväzku v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za takúto udalosť sa považuje 
udalosť, ktorú predávajúci ani kupujúci nemohli predvídať, ktorej nemohli zabrániť, ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od 
ich vôle.
 
V prípade, že takáto udalosť nastane predávajúci a kupujúci sú si povinné túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť.
 
Vznik nečakaných preukázateľných technických alebo logistických porúch oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.
 
Predávajúci nenesie zodpovednosť voči inej strane za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácii z www.rajpancuch.sk.
 
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia tieto obchodné podmienky kedykoľvek meniť, aktualizovať, doplniť, pričom zmeny, aktualizácie a 
doplnenia vstupujú do platnosti dňom ich uverejnenia na www.rajpancuch.sk.
 
Peter Filo S.O.
Dubnica nad Váhom
01.10.2015
aktualizácia : 25.05.2018